شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
معنی واژهٔ آب حیوان در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.


817
فارسی[ویرایش]. (~ ِ حَ یا حِ). اسم مرکب[ویرایش]. نک آب حیات. منابع[ویرایش]. فرهنگ لغت معین. اسم[ویرایش]. آب چشمه‌ی زندگانی، آب زندگی‌بخش. برگرفته از ...


817
آب زندگانی یا آب حَیات چشمه‌ای تخیلی است در داستان‌ها که گفته می‌شود هر کس از آن بنوشد جوانی خود را بازمی‌یابد و پیر نمی‌شود. داستان‌های مربوط به آب زندگانی هزاران ...


817
در بعضی از اسکندر نامه ها آمده است که خضر نبی پس از یافتن چشمه آب حیوان یا همان آب حیات چند مشک از آن آب را باخود آورد و به درختان سرو آویزان کرد .زاغی این کیسه ها را ...


817
درو چشمه‌ای پاک از آب زلال. حجابی که ظلمات شد نام او. روان آب حیوان از آرام او. هر آنکس کزان آب حیوان خورد. ز حیوان خوران جهان جان برد. وگر باورت ناید از من سخن. بپرس از ...


817
8 فوریه 2015 ... آتشینا آب حیوان از کجا آورده‌ایدانم این باری که الحق جان فزا آورده‌ای مشرق و مغرب بدرد همچو ابر از یک دگرچون چنین خورشید از نور خدا آورده‌ای خیره گان ...


817
حقیقت "آب حیات" یا "عین الحیاة" چشمه ای است ازلی که منشأ حیات عالم هستی است. در روایتی نقل شده است ... برچسب آب حیات|عین الحیات|خضر|چشمه حیوان|چشمه زندگانی.


817
آب حَیات، یا آب زندگانی، آب زندگی، آب جاودانگی، آب جوانی، آب حیوان، آب بقا، عین‌الحیوة، نهرالحیوة، چشمه‌ای مفروض در ظلمات که هر کس از آن بنوشد یا سر و تن در آن بشوید، ...


817
8 ا کتبر 2016 ... رو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ. ﻛﻴﺨﺴﺮو وارد آن ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎوﻳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . ﺧﺎﻟﻘﻲ ﻣﻄﻠﻖ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ. « آب ﺣﻴﺎت. » ﻫﻤﺎن ﭼﺸﻤ. ﺔ. ﺣﻴﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ. « ﻛﻴﺨﺴﺮو ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در آن ﻏﺴﻞ ﻛﺮد و در زﻣﺮ. ة. ﺟﺎوداﻧﺎن.


817
این ضرب المثل به صور و اشکال آب حیوان و آب بقا و آب خضر و آب زندگانی و آب اسکندر نیز به کار رفته، شعرا و نویسندگان هر یک به شکلی در آثار خویش آورده اند.
Error
Whoops, looks like something went wrong.