شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
اعتراض طاری . [ اِ ت ِ ض ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) اصطلاح حقوقی است و آن اعتراض یکی از دو طرف (دعوا) است بحکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء ...


817
15 نوامبر 2014 ... كلمات كليدي : اعتراض اصلي، اعتراض طاري و غيراصلي، دادگاه صالح، ترتيب رسيدگي، اعتراض شخص ثالث نویسنده : محمد مهدی حکیمی اعتراض شخص ...


817
22 مارس 2018 ... اعتراض شخص ثالث ، یک راه فوق العاده شکایت از آراست و مختص شخص ثالث است. ... تفاوت بین اعتراض ثالث طاری و اعتراض ثالث اصلی کدام است؟


817
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت ... ب – اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که ...


817
5 دسامبر 2015 ... اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در ...


817
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است : الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد . ب – اعتراض طاری ( غیراصلی ) ...


817
... شخص ثالث، دعوای جلب شخص ثالث و دعوای اعتراض ثالث طاری جزء طواری ناشی از ... مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟2-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟3-در ...


817
15 مه 2017 ... ویژگی هایی وکیل متخصّص در اعتراض شخص ثالث چیست؟ ... رسیدگی، اعتراض ثالث طاری خود را به دادگاه رسیدگی کننده، تقدیم می نماید و اما اگر درجه ...


817
اعتراض طاری وقتی است که در اثنای دادرسی، یکی از اصحاب دعوی، حکم یا قراری را که قبلاً در ... در اعتراض ثالث طاری، رای مورد اعتراض، بین دیگران صادر شده، ولی علیه ...


817
5 دسامبر 2016 ... وارد ﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ را ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ... دﻋﻮاي اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﭼﯿﺴﺖ؟ .... ﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮاي ورود ﺛﺎﻟﺚ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﻋﺎوي ﻃﺎري ﺑﻮده و در دﻋﻮاي.