شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
سلام. کماکان پست هامون واسه کنکوری های سال گذشتس.. تو این پست دفترچه انتخاب رشته “دانشگاه آزاد” کنکور ۹۳ رو واستون برای دانلود قرار دادم… ( دانلود دفترچه ...


817
14 آگوست 2014 ... آغاز انتخاب رشته مجدد داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد از فردا. 6 آبان 1397. مبالغ کار دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی در سال 97 اعلام شد.


817
1 آگوست 2014 ... دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 93 ... در رشته هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه ويژه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم) و دانشگاه ...


817
10 آگوست 2013 ... حراست و حراست مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی منعکس. نمایند. نمایند. تذکر مهم : به ... نحوه انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته. بخش هشتم :.


817
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ، ﯾﮏ اﻣﯿﺪ ﺑﺮاي ﺳﯿﻞ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي: ... ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺑﺪون آزﻣﻮن.


817
14 سپتامبر 2017 ... کنکور کارشناسی آزاد و نتایج آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد و سایت نتیجه کارشناسی آزاد 96 برای انتخاب رشته در نمناک.


817
دریافت، دفترچه راهنمای، انتخاب رشته ،دانشگاه آزاد اسلامی،دفترچه دانشگاه ... انلاین 93 95 ، انتخاب رشته انلاین کنکور ،انتخاب رشته انلاین کنکور سراسری ، انتخاب ...


817
7 دسامبر 2013 ... ﻧﺎﻣﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤـﻞ رﺷـﺘﻪ. ﻫـﺎي. ﻧﻴﻤﻪ. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ... ز ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼ ..... 93. ﺛﺒـﺖ. ﻧـﺎم و. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ. : اوﻻً واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ.


817
23 آوريل 2018 ... ﻫﺎ. -1. ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ. 93 - 86. -2. ﻓﺮم ﻣﻌﺪل ... دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي. اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮي. « Ph.D. » ﺳﺎل ..... ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.