شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
و اینکه مى گه در ظلمت است نور ، یعنى وقتى ظلمت باشه متوجه نور مى ... بیت دیگری از حکمت مولانا یافتم که موید این مطلب است که هر چیزی در درون خود ضد خود را حمل ...


817
21 مه 2016 ... ... زاهد اگر به حور و قصور است امیدوارما را شرابخانه قصور است و یار حور می خور ... حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنیدر هجر وصل باشد و در ظلمت است نور.


817
زاهد اگر به حور و قصور است اميدوار. ما را شرابخانه قصور است و يار حور. مي خور به بانگ چنگ و مخور ... شکايت از غم هجران چه مي کني. در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور  ...


817
22 ژوئن 2018 ... می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی. گوید تو را که باده مخور گو هوالغفور. حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی. در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور ...


817
امیدوار باش که از صبر تو گل حاجت روئیده است. شکایت نکن که در عین ظلمت نور بر تو می تابد. تفسیر فال حافظ 2: از بخت خود شکوه و شکایت نکن و به آنچه که داری ...


817
زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار. ما را شرابخانه قصور است و یار حور. می خور به بانگ چنگ و مخور ... شکایت از غم هجران چه می کنی. در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور.


817
زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار. ما را شرابخانه ... هجران چه می‌کنی. در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور ... روئیده است. شکایت نکن که در عین ظلمت نور بر تو می تابد.


817
1 جولای 2013 ... ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ . در ﺷﻌﺮ ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮي ﺑﺎزﺗﺎب اﻳﻦ دو ﻋﺎﻟﻢ را. ﺑﻪ. وﺿـﻮح ﻣﺸـﺎﻫﺪه. ﻣـﻲ. ﻛﻨـﻴﻢ . ﺳﻬﺮاب. ﺑﺮاي. ﺑﻪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ. ﻛﺸﻴﺪن ﻋﺎﻟﻢ. ﻧﻮر ﻛﻪ. ،. ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻠﻤﺖ ﻳـﺎ دﻧﻴـﺎ. ،. ﻋـﺎﻟﻤﻲ.


817
زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار ... در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور ... در طلب چیزی که دور از دسترس تو است و مشکل به دست می آید خود را به خطر نینداز. هر چیز با  ...


817
"ظلمت"، به معنای عدم نور و جمع آن ظُلمات است. و مُظلِمون در قرآن، به معنای کسانی است که وارد ظلام و تاریکی شده‌اند. در اصطلاح ...