شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
راهنماي گام به گام تا ثبت اختراع در ايران. 1390/02/19. نوع مقاله : تخصصی نويسنده : حسن علم خواه خلاصه : با توجه به پيچيدگي مراحل و سردرگمي مخترعان در ثبت ...


817
گام به گام تا ثبت اختراع - 4.6 از 5 بر اساس 9 رای ... یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و مدت  ...


817
توجه : دقت شود که اظهارنامه ثبت اختراع تکمیل شود و چه بسا اختراعاتی به اشتباه در ... در صورتیکه مرجع ذیصلاح پس از بررسی، اختراع را از نظر (جدید بودن – گام ...


817
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﺛﺒﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ آن وارد ﺷﻮﯾﺪ ... ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺛﺒﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺮاع اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ا. ﻋﺘﺮاض ..... و ﮔﺎم اﺑﺘﮑﺎري و ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ..... در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻌﻼم ، اﺧﺘﺮاع ﺷﻤﺎ را ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺮاع ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ اﯾﻦ اداره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ر.


817
12 نوامبر 2017 ... جهت ثبت اختراع و مراحل ثبت اختراع مطالب ذیل را مطالعه بفرمایید: گام اول: تهیه و تکمیل مدارک – دریافت و تکمیل فرم اظهارنامه (اسامی مخترعین، نام ...


817
انتشار الکترونیکی کتاب راهنمای گام به گام ثبت اختراع در ایران و آمریکا. Published on May 9, 2016 May 9, 2016 • 9 Likes • 2 Comments ...


817
راﻫﻨﻤﺎی. ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت. در اﯾﺮان. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮐ. ﺸﻮر اﯾﺮان در ﺳﺎل. 1337. ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در. ﺧـﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾـﺖ. از. ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ. درآﻣﺪ و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ...


817
14 مه 2017 ... در این مقاله سعی می‌کنیم به‌ اختصار مراحل ثبت اختراع را بررسی نماییم؛ اما ... با وجود این، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت اختراعات، نرم‌افزارها ... که اختراع شما جدید بوده است و نسبت به اختراعات قبلی دارای گام ابتکاری است.


817
13 آگوست 2013 ... سلام می خواستم در مورد مراحل ثبت اختراع و دریافت گواهی اون و احتمالا مدت ... رو آپلود خواید کرد در نهایت مراحل گام به گام با اطلاع اداره به شما پیش خواهد رفت ... برای ثبت اگر با مستندات بشه اثباتش کرد اما در برخی شرایط نیاز به ارائه ...


817
11 سپتامبر 2017 ... ماده ٢٦ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه ١٣١٠ به جای تعریف ... یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت ...