شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
ﺟﺪول دروس ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﻜﺎﻧﯿﻚ ﺧﻮدرو. داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪﻗﻮﭼﺎن. دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ. ردﯾﻒ. ﻛﺪدرس. ﻧﺎم درس. ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﻲ. ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز. /. ھﻤﻨﯿﺎز. ﻣﻼﺣﻈﺎت. ١ . ۴٠٠۵١٣. (. دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ. ): اﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ.


817
پیشنهاد گروه صنعت برنامه آموزشی و درسی دوره مکانیک خودرو را مطرح و تصویب کرد. این ... رشته کاردانی مکانیک خودرو رشته ای است که به منظور تربیت تکنسین مورد ...


817
15 ژوئن 2018 ... دوستانی که قصد ادامه تحصیل در رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو در دانشگاههای علمی کاربردی را دارید ، در این مطلب همراه ما باشید. این مطلب شامل ...


817
کاردانی پیوسته مکانیک خودرو – مکانیک خودرو. اطلاعیه های گروه مکانیک. بارگذاری … PrevNext. Start. Stop. چارت های مربوط به رشته. بارگذاری … چارت درسی; برنامه ...


817
لیست دروس رشته مهندسی تکنولوژي مکانيک خودرو – کارشناسی ناپیوسته )) ... توجه : دانشجويانيکه داراي مدرک کارداني پيوسته در رشته مکانيک خودرو مي باشند ...


817
ليست دروس گذرانده شده رشته کاردانی پيوسته مکانيک خودرو. –. مکانيک خودرو. ف. ردي. نام درس. تعداد. واحد. رعايت. نمره قبولي. پيش نياز. هم نياز. دروس عمومی. 1.


817
رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو یکی از رشته های گروه صنعت دانشگاه علمی و کاربردی است.


817
5, کارگاه دستگاه های الکتریکی خودرو, -, 2, هم نیاز با تکنولوژی دستگاه های الکتریکی خودرو ... برنامه ترم بندی پیشنهادی رشته کاردانی مکانیک خودرو. سیب ...


817
آرایش ترمی رشته مکانیک خودرو مقطع کاردانی پیوسته. نوع درس | واحد ||. پیشنیاز. نظری عملی | جمع. ریاضی پیش. پیش دانشگاهی. فیزیک پیش. پیش دانشگاهی |.


817
ﺟﺪول دروس دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮدرو. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺳﺪآﺑﺎد. دروس ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ . دروس اﺻﻠﯽ. ﻧﺎم درس. واﺣﺪ. ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز. ﻫﻤﻨﯿﺎز. ﻧﺎم درس. واﺣﺪ. ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز. ﻫﻤﻨﯿﺎز. ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﯽ. ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﯽ.
Error
Whoops, looks like something went wrong.