شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
130. اﺳﻔﻨﺪ. ﻣﺎه. 1385. ﺳﻴﺰده ﺑﺪر. ﺟﺸﻦ ﺳﻴﺰده. ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه روز ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺒﺎرك و ﻓﺮﺧﻨﺪه اﺳﺖ . اﻳﺮاﻧﻴﺎن. ﭼﻮن در ﻣﻮرد اﻳﻦ روز آﮔﺎﻫﻲ. ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ آن روز را ﻧﺤﺲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و. ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون ﻛﺮدن ﻧﺤﺴﻲ از ﺧﺎﻧﻪ و ...


817
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻴﺰده ﺑﺪر. آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻴﺰده ﺑـﻪ در از. دوره ﻗﺎﺟﺎر ﭘﻴـﺸﺘﺮ ﻧﻤـﻲ. رود . ﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻬـﺮداد ﺑﻬـﺎر ﺑﻨﺎﺑـﺮ. ﺧﻮاﻧﺪه. ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪه. ﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ﻣﺮدم از ﺧﺎﻧـﻪ در. روز ﺳﻴﺰده ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺟﺸﻦ و ...


817
ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﻫﺸﺪارﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺳﻴﺰده ﺑﺪر. ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ذﻳﻞ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻣﺮور ﺑﺮ اﺳـﺎس اوﻟﻮﻳـﺖ ﻗﺒـﻞ از ﺧـﺮوج. رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ . در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺰل ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺮج ﻧﺪاده و ﺑﺎ ...


817
سیزده بدر, نحسی سیزده بدر, دروغ سیزده بدر, تاریخچه سیزده بدر, مراسم سیزده بدر , آداب و رسوم سیزده بدر , 13 فروردین, فلسفه سیزده ... دانلود این مطلب بصورت PDF ...


817
Sizdah Bedar (Persian: سیزده‌بدر – Sizdebedar), (lit. Thirteen Outdoor) also known as Nature's .... Create a book · Download as PDF · Printable version ...


817
سيزده بدر هو عيد إيراني سنوي يكون في اليوم الثالث عشر من شهر فَروَردین أول شهور السنة الفارسية، ... سيزده بدر[عدل] .... إنشاء كتاب · تحميل PDF · نسخة للطباعة ...


817
7 مارس 2018 ... بخش ویژه: سیزده بدر و روز طبیعت ... چاپ; PDF. امتیاز کاربر: / 0 بد خوب. 1- کلیات و تاریخچه. سیزده بدر پیشینه ای ... 4- آداب و آیینهای سیزده بدر.


817
31 مارس 2013 ... در زمان کنونی با دگرگونی‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه ایران و تغییرات در چگونگی برگزاری مراسم سیزده بدر و پدید آمدن رفتارها و آئین ...


817
8 آوريل 2015 ... سیزده غریب به جای سیزده بدر ... به عنوان نمونه، یکی از آیین‌های سیزده بدر در خراسان، آشی است که با ... Print Get a PDF version of this webpage ...


817
آسمونی : سیزده بدر سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن‌های نوروزی است. در تقویم‌های رسمی ایران این روز روز طبیعت نامگذاری شده‌است و از تعطیلات رسمی است. برخی بر ...