شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
29 ا کتبر 2017 ... ضوابط طراحی معماری حداقل هایی که باید یک مهندس معمار بداندودوستان تاسیسات هم بدانندخالی از لطف نیست: چکیده ضوابط راه پله و آسانسور : با ادغام ...


817
ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری. قرارگیری یک پارکینگ مفید حداقل دهانه ۲ ٫۵ متر. قرارگیری دو پارکینگ کنار هم مفید حداقل دهانه ۴٫۵ متر قرارگیری سه ...


817
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري. (. در ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ. ) ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ. : ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻓﺮورﯾﻦ.


817
4 مارس 2014 ... قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴٫۵ متر قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۷ متر طول مورد ...


817
ضوابط شهرداری در طراحی معماری و نکات مهم آن، ۹۴/۰۸/۲۳ ارائه شده توسط شرکت مهندسی تکا. قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر; قرارگیری دو پارکینگ کنار هم ...


817
بالکن : 1) احداث پیش آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از 12 متر ، مقدور نمی باشد. 2) احداث پیش آمدگی در خیابانهای 12 تا 20 متر ، به عمق 80 سانتی متر و برای خیابانهای  ...


817
28 جولای 2018 ... نکات کلیدی و مهم در طراحی معماری مطابق با ضوابط شهرداری و مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان به شرح ذیل می باشد: قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ...


817
ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی. جمهوری اسلامی ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان ایرانگردی و جهانگردی. ضوابط معماری، ...


817
ﺻﺪ. ﺿﻮاﺑﻂ، ﻧﻈﺎرت و. اداره ﻛﻞ ﺗﺪوﻳﻦ. ور ﭘﺮواﻧﻪ. آﻣﻮزش ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري. (. ﺑﺨﺶ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ. ) ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري. اداره ﻛﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ،ﻧﻈﺎرت و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ. ﺑﻬﻤﻦ. ﻣﺎه.


817
1 فوریه 2013 ... ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري. (. در ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ. ) ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ. : ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ...