شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه از سال 1386 در کلیه دانشگاه های علوم پزشكي به اجرا درآمده است. اين نظام با هدف كلي كاهش مرگ ومير كودكان از طريق بررسي تاريخچه هر ...


817
7 فوریه 2018 ... اسفند‌ماه سال گذشته دکتر محمداسماعیل مطلق، مدیرکل وقت دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرد که باید تا 13 سال آینده هیچ مرگ ...


817
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن. -1. 59. ﻣﺎﻫﻪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . -٢. ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ از آدرس http:// www.health.gov.ir. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮي داراي ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و. ﺑﺎﺷﺪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ...


817
31 مه 2012 ... در این جلسه علت مرگ میر کودکانیکه در منزل فوت نموده اند توسط حضار بررسی و ... کمیته مرگ میر کودکان 1-59 ماهه درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ...


817
24 ژانويه 2010 ... صورتجلسه كميته مراقبت مرگ كودكان 1 تا 59 ماه ، چك ليست بررسی بخش های بیمارستان، فرم گزارش تلفني موارد مرگ كودكان 1- 59 ماهه.


817
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، موارد ثبت شده مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه استان کرمانشاه طی سال های 93-1390 استخراج شد. اطلاعات شامل مشخصات دموگرافیک (سن، ...


817
4 مه 2016 ... ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿـﺮد . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﯿﺰان و ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن. 59. -1. ﻣﺎﻫﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ...


817
ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن. 59 -1. ﻣﺎﻫﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ. 37-31. 7. ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻼت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه. از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن. 41-39. 8. ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﻪ.


817
22 آگوست 2016 ... اولین کمیته مرگ کودک 1 تا 59 سال با حضور معاون درمان و اعضای کمیته معاونت درمان برگزار شد.


817
با توجه به حس فوريت جدي با منابع بسيج شده در جهت پيشرفت کاهش ميزان مرگ و مير کودکان تا سال 2015 بر آن شديم تا عوامل موثر بر مرگ و مير کودکان 59-1 ماهه سال ...