شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
آگهی مناقصه انجام خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ... پروژه اجرای سازه ساختمان اداری مرکزی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان ...


817
آگهی های مزایده و مناقصه شهرداری بندر چابهار، آگهی مناقصه شهرداری بندر چابهار، آگهی مزایده شهرداری بندر چابهار، سایت مناقصات شهرداری بندر چابهار، سایت مزایدات ...


817
مناقصات منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مناقصه های منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار پیمانکاری منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مناقصه منطقه آزاد تجاری - صنعتی  ...


817
مناقصات شهرداری بندر چابهار مناقصه های شهرداری بندر چابهار پیمانکاری شهرداری بندر چابهار مناقصه شهرداری بندر چابهار شناسایی پیمانکار شهرداری بندر چابهار ...


817
بایگانی مناقصه / مزایده. ... بایگانی مناقصه / مزایده. جستجو. شامل. جستجو. تاریخ انتشار, مهلت دریافت سند, تاریخ اتمام فروش اسناد, تاریخ پایان. از. تاریخ صحیح نمی ...


817
فهرست مزایده و مناقصه های فعال. مناقصه و مزایده ای یافت نشد. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت · سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی. صفحه نخست · پست ...


817
کد, عنوان, نوع, تاريخ شروع, تاریخ انقضاء, مهلت دریافت اسناد شرکت, مهلت ارسال پیشنهادات, مشاهده اطلاعات کامل. 11, مناقصه تهيه لوازم واجراي سيستم آبياري تحت فشار ...


817
15 ا کتبر 2018 ... آگهی مناقصه عمومی. یک مرحله‌ای – نوبت اول. تهیه، حمل و نصب تابلوهای مسیر نما و تجهیزات ترافیکی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار. نام دستگاه ...


817
3 آگوست 2016 ... ﭼﺎﺑﻬﺎر. ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻲ. رﺳﺎﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر. و درﻳﺎﻧﻮردي در ﻧﻈﺮ دارد. ﻪﺑ. ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ. اﻳﻤﻨﻲ. ﺗﺮدد در آﺑﻬﺎي. ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ...


817
... بندر شهید کلانتری و اسکله های شماره 2،1 و 5 بندر شهید بهشتی چابهار, مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری- نوبت دوم, مناقصه انجام عملیات خارج سازی مغروقه ها ...