شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
نارنج سه‌برگ (نام علمی: Poncirus trifoliata) نام یک گونه از تیره سدابیان است که با خارهای بزرگ ۳ تا ۵ سانتی‌متری روی شاخه‌های خود قابل شناسایی می‌باشد.


817
Poncirus trifoliataTrifoliate orange که به فارسی نارنج سه برگ نامیده میشود، گیاهی از خانواده سدابیان بومی چین و کره می باشد. نیاز های این گیاه عبارتند از نور: زیاد ...


817
16 ژانويه 2014 ... گلهای شما همچنان میخندند - جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران.


817
4 آوريل 2014 ... به دلیل تحمل درختان نارنج در برابر سرما ، طیفهای مختلف انواع خاک و .... نسبت سه عنصر نیتروژن-فسفر –پتاسیم در خاک برگ بسته به منبع خاک ...


817
پايه هاي سيتروملو و نارنج سه برگ نسبت به پايه سيترنج عملكرد زيادي را نشان دادند كه از نظر آماري در سطح 1% معني دار بود. پايه نارنج سه برگ نسبت به دو پايه ديگر ...


817
ﺑﺮگ ﺳﻪ ﮔﻴﺎه ﻧﺎرﻧﺞ، ﻟﻴﻤﻮﺗﺮش و ﻧﺎرﻧﮕﻲ. ﻣﺤﻤ. . ﻮد ﻣﺼ. . ﺪق. 1. *. ، ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻟﻲ. ﻧﮋاد. 2. ، آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ دﻫﻤﻮﺑﺪ ﺷﺮﻳﻒ. آﺑﺎدي. 3. ، ﺑﻬﻨﺎم اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ. 4. -1. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻔﺮدات ﭘﺰﺷﻜﻲ،  ...


817
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ 3 ﭘﺮﻭژﻩ. ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺩﺭ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭﺗﺮﻛﻤﻦ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﺎﻡ ﺍ... ﺩﻫﻪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﺠﺮ. ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ 3 ﭘﺮﻭژﻩ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ .... ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ 2ـ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺳﻪ ﺑﺮگ (ﭘﻮﻧﺴﻴﺮﻭﺱ):. ﺧﺰﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ...


817
12 ژوئن 2010 ... 14(. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗـﻨﺶ ﺧﺸـﮑﯽ. ﺑ. ﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺷﺪي ﭘﯿﻮﻧﺪك ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺎﻣﺴﻮن ﻧـﺎول. ﺑـﺮ روي. ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻧـﺎرﻧﺞ، ﻧـﺎرﻧﺞ ﺳـﻪ. ﺑـﺮگ. (. ﭘﻮﻧﺴـﯿﺮوس. ) و ﺳـﯿﺘﺮﻧﺞ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ.


817
4 مه 2015 ... ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ (ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﺎورزي)، ﺟﻠﺪ. 38. ﺷﻤﺎره. 4. ، زﻣﺴﺘﺎن. 94. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺛﺮات ﺣﺸﺮه. ﮐﺸﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﻧﺎرﻧﺞ. Citrus aurantium L. ﺑﺮ ﺳﻪ. آﻓﺖ ﻣﻬﻢ اﻧﺒﺎري. ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﻨﺪه.


817
در کشت باغی، نهال های کامکوات روی نارنج سه برگ می توانند با فواصل ۵/۲ تا ۵/۳ متر از هم کشت شوند. ممکن است در روش کشت پرچینی حتی فاصلۀ آن ها به ۵/۱ متر کاهش ...