شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
قارچ دکمه ای سفید (آگاریکوس بیسپوروس) از نژادهای حساس به بیماری های ویروسی است و بنابراین مبارزه با ویروس ها هم در سالن های پرورش قارچ دکمه ای سفید مشکل ...


817
ویروس قارچ سخت ترین نوع بیماری قارچ دکمه ای است؛ زیرا تشخیص ویروس و کنترل آن بسیار مشکل است.نتیجه حضور یک ویروس در سالن پرورش قارچ، کاهش ناگهانی ...


817
۱۰ نشانه حضور ویروس در سالن های پرورش قارچ بیماری های ویروسی در سالن های پرورش قارچ دکمه ای سخت ترین انواع بیماری ها هستند زیرا تشخیص بیماری های ویروسی و ...


817
یکی از تفاوت‌های عوامل بیماری زای قارچی در برابر باکتری و ویروس آن است که قارچ‌ها علاوه بر نفوذ از طریق زخم روی گیاه یا روزن‌ها دیگر موجود، با تولید ساختار ویژه ...


817
پاتوژن عامل بيولوژيكي اي (مثل قارچ، باكتري و ويروس) است كه باعث بيماري مي شود. قارچ هاي پاتوژني مثل زنگ كتان و زنگ سويا و نيز پاتوژن هاي مانند آنها كه به نام ...


817
8 مه 2018 ... قارچ سمی باعث مسمومیت 46 نفر در ایران شد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بهنام‌رضا مخصوصی، مدیرعامل بیمارستان امام ...


817
بدن ما برای دفاع در برابر میکروارگانیسم ها به عنوان عوامل ایجاد کننده عفونت (عوامل عفونی مهم عبارتند از ویروس ها، باکتریها، ریکتزیاها، قارچ ها و انگل ها).


817
دانشمند قارچ شناسی، پل ستامتس، معتقد است جُلینه (میسلیوم) قارچ ها می‌تواند از شش ... پاک کردن خاک از آلوده کننده ها، تولید آفت کش، درمان آبله و حتی ویروس انفلوآنزا.


817
ﻫﺎي آن. ﻫﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻧﻮاﻋ. ﻲ از ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠـﺎم. اﺳﺖ. ﻗﺎ . رچ ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺿـﺪ. ﻗﺎرچ، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب، ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، ﺿﺪ وﻳﺮوس، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺒﺪ، ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺖ و.


817
ي، وﻳﺮوس. و ﻗﺎرچ) در ﺗﻮﻟ. ﻴﺪ. ﻣ. ﻴﮕﻮي. ﻋﺎر. ي. از ﺑ. ﻴﻤﺎري. ﺧﺎص. ﻛﺪ ﻣﺼﻮب : K. 9101. -. 91001. -. 9104. -12-80-14. ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ (ﻓﺮوﺳﺖ) : 50596. ﺗﺎرﻳﺦ : 12/8/95. ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ. ﺟﻨﺎب آﻗﺎي.